Belépés

|

Vállalat

|

Termékek

|

Referenciák

|

Kapcsolat

|

Tanúsítványok

|

Letöltések

|

Linkek

|

Hírlevél

Deutschland Österreich Schweiz Polska International Ungarn

Adatvédelmi nyilatkozat

Nagyon örülünk az Ön érdeklődésének cégünk iránt. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozattal szeretnénk tájékoztatni a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, mértékéről és céljáról. Ezenfelül, ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével tájékoztatjuk az érintetteket az őket megillető jogokról is.

1. A feldolgozásért felelős neve és címe

Adatvédelmi alaprendelet, az Európai Unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi törvények és egyéb adatvédelmi jellegű rendelkezések értelmében a felelős:

Németország:
Johann Bartlechner KG
Kirchenstr. 8
D-84558 Kirchweidach
Tel.: +49/8623/9888-0
E-Mail: info@haba-beton.de

Ausztria:
Johann Bartlechner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße-Nord 3
A-3134 Nußdorf
Tel.: +43/2783/4138
E-Mail: info@haba-beton.at

Lengyelország:
HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o.
ul. Niemiecka 1/Olszowa
PL 47-143 Ujazd
Tel.: +48/77/4056-900
E-Mail: info@haba-beton.pl

2. Adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatfeldolgozásért felelős adatvédelmi tisztviselője:

Johann Bartlechner KG
Thomas Altenbuchner
Langschwert 72
D-84518 Garching
Tel.: +49/8634/6240-79
E-Mail: admin@haba-beton.de

Minden érintett személy bármikor fordulhat adatvédelmi tisztviselőnkhöz minden kérdésben és javaslatban, amely az adatvédelemmel kapcsolatos.

3. Személyes adatok

Személyes adatok minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Azonosítható egy természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve, különösen valamilyen azonosítóhoz, mint például név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy egy vagy több olyan tényezőhöz való hozzárendelés révén lehet azonosítani, amelyek kifejezik a természetes személy fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

4. Személyes adatok feldolgozása

Adatait csak akkor dolgozzuk fel, ha legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

 • Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

  Ön hozzájárulását adta adatok egy meghatározott célból történő feldolgozásához.
 • Szerződés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

  Adatait az Önnel kötött szerződés vagy szerződés előtti kötelezettségek teljesítése érdekében dolgozzuk fel.
 • Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont):

  Amennyiben jogi kötelezettségünknek teszünk eleget, adatait feldolgozzuk.
 • Jogos érdekek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

  Amennyiben jogos érdekeink állnak fenn, amelyek nem korlátozzák az Ön alapvető jogait, fenntartjuk a jogot a személyes adatok feldolgozására.

  Az EU rendelet mellett nemzeti törvények is érvényesek:

 • Ausztria

  A természetes személyek személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos védelemről szóló törvény (Adatvédelmi törvény).
 • Németország

  Szövetségi Adatvédelmi Törvény

5. Érintettek jogai

Amennyiben Önre vonatkozóan személyes adatokat dolgozunk fel, Ön érintett a GDPR értelmében. Az érintettként az egyes helyzetektől függően az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg Önt, amelyek gyakorlásához bármikor felveheti velünk vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel a kapcsolatot az 1. és 2. pontban megadott elérhetőségeken:

 • 5.1 Tájékoztatáshoz való jog

 • Ön kérheti a felelőstől, hogy erősítse meg, vannak-e Önre vonatkozó személyes adatok, amelyeket feldolgozunk.

 • Amennyiben ilyen adatfeldolgozás folyik, kérheti a felelőstől az alábbi információkra vonatkozó tájékoztatást:

 • a személyes adatok feldolgozásának céljai;
 • a feldolgozott személyes adatkategóriák;
 • a címzettek vagy címzett kategóriák, akikkel a személyes adatokat közölték vagy még közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • helyesbítéshez, törléshez való jog létezése;
 • a feldolgozás korlátozásához való jog a felelős részéről;
 • panasztételi jog egy felügyeleti hatóságnál;
 • az adatok eredetére vonatkozó összes rendelkezésre álló információ, ha a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtötték;
 • az automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is, meglétére vonatkozó tájékoztatás az GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése alapján
 • Jogában áll tájékoztatást kérni arról, hogy az Önt érintő személyes adatokat átadták-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek.

 • 5.2 A helyesbítéshez való jog

  Jogában áll kérni a felelőstől az Önre vonatkozó, feldolgozott személyes adatok helyesbítését és/vagy kiegészítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak. A felelősnek haladéktalanul el kell végeznie a helyesbítést.
 • 5.3 A feldolgozás korlátozásának jog

 • A következő feltételek mellett kérheti az Önt érintő személyes adatok feldolgozásának korlátozását:

 • ha Ön vitatja az Önre vonatkozó személyes adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi a felelős számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • a feldolgozás jogellenes, és Ön elutasítja a személyes adatok törlését, ehelyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri;
 • a felelős már nem szorul az adatokra a feldolgozás céljából, de Önnek szüksége van azokra jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez;
 • ha Ön tiltakozott az adatfeldolgozás ellen az GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján, és még nem állapították meg, hogy a felelős jogos indokai felülírják-e az Ön indokait.
 • Ha az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozását korlátozták, ezeket az adatokat – tárolásukon kívül – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, illetve az Unió vagy egy tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

 • Ha a feldolgozás korlátozását a fenti feltételek alapján korlátozták, a felelős tájékoztatja Önt a korlátozás feloldása előtt.

 • 5.4 Az adatok törléséhez való jog

  Kérheti a felelőstől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul törölje, és a felelős köteles ezeket az adatokat haladéktalanul törölni, ha az alábbi okok egyike fennáll:

 • Az Önre vonatkozó személyes adatok már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyért gyűjtötték vagy más módon kezelték őket.
 • Visszavonja hozzájárulását, amelyre az adatfeldolgozás az GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy az GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján történt, és nincs más jogalap az adatfeldolgozáshoz.
 • Tiltakozik az adatfeldolgozás ellen az GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint, és nincsenek elsőbbséget élvező jogszerű okok az adatfeldolgozásra, vagy az GDPR 21. cikk (2) bekezdése szerint tiltakozik az adatfeldolgozás ellen.
 • Az Önre vonatkozó személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
 • Az Önre vonatkozó személyes adatok törlése szükséges az Unió vagy tagállami jog által előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez, amelynek a felelős alávetett.
 • Az Önre vonatkozó személyes adatokat az információs társadalom által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan gyűjtötték az GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerint.
 • Tájékoztatás harmadik feleket

 • Ha a felelős nyilvánosságra hozta az Önre vonatkozó személyes adatokat és azok törlésére kötelezett az GDPR 17. cikk (1) bekezdése alapján, akkor a rendelkezésre álló technológia és az implementációs költségek figyelembevételével megfelelő intézkedéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy értesítse az adatokat kezelő adatfeldolgozókat, hogy Ön, mint érintett személy, kérte tőlük az Önre vonatkozó személyes adatokhoz kapcsolódó összes link törlését vagy az ilyen személyes adatok másolatainak vagy replikációinak törlését.

 • Kivételek

 • a véleménynyilvánítás szabadságának és az információhoz való jog gyakorlásához;
 • egy olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez, amely az Unió vagy a tagállamok jogszabályai szerint szükséges a feldolgozáshoz, amelynek a felelős alá van vetve, vagy egy olyan feladat ellátásához, amely közérdekből vagy a felelősre ruházott közfeladatok gyakorlásában történik;
 • a közegészségügy területén a közérdekű okokból az GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) és i) pontja, valamint az GDPR 9. cikk (3) bekezdése szerint;
 • közérdekből végzett archiválási célokra, tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy statisztikai célokra az GDPR 89. cikk (1) bekezdése szerint,
 • jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.
 • 5.5 Tájékoztatáshoz való jog

  Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy a feldolgozás korlátozásához való jogát a felelőssel szemben, a felelős köteles minden olyan címzettnek, akikkel személyes adatokat közölt, tájékoztatni e helyesbítésről vagy adattörlésről vagy a feldolgozás korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítéssel jár.

  Önnek jogában áll tájékoztatást kapni ezekről a címzettekről a felelőstől.

 • 5.6 Az adathordozhatósághoz való jog

  Jogában áll az Önre vonatkozó, általa a felelősnek megadott személyes adatokat strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni. Ezenfelül jogában áll ezeket az adatokat egy másik felelősnek átadni anélkül, hogy a felelős, akinek az adatokat megadta, akadályozná ezt, feltéve, hogy

 • a feldolgozás egy hozzájáruláson alapul az GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy az GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint, vagy egy szerződésen az GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint
 • a feldolgozás automatizált módon történik.
 • Ennek a jogának gyakorlása során jogában áll továbbá elérni, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat egyik felelőstől közvetlenül egy másik felelőshöz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Más személyek szabadságát és jogait ez nem érintheti.

 • Az adathordozhatósághoz való jog nem vonatkozik olyan személyes adatok feldolgozására, amely nyilvános érdekből vagy a felelősnek átruházott közfeladatok ellátásának keretében történik.

 • 5.7 Tiltakozáshoz való jog

 • Jogában áll bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, amennyiben a feldolgozás az GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján történik; ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az ezekre a rendelkezésekre épül. Tiltakozhat az Ön különleges helyzetéből eredő okok miatt.

 • A felelős nem dolgozza fel az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha képes bizonyítani az adatfeldolgozáshoz fűződő kényszerítő érvényes okokat, amelyek az Ön érdekeit, jogait és szabadságait felülmúlják, vagy az adatfeldolgozás a jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

 • Ha az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlen marketing céljából dolgozzák fel, jogában áll bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen; ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben az közvetlen marketinggel kapcsolatos.

 • Ha tiltakozik a közvetlen marketing célú adatfeldolgozás ellen, az Önre vonatkozó személyes adatokat ezekre a célokra nem dolgozzák fel tovább.

 • Lehetősége van az információs társadalom szolgáltatásainak igénybevétele során – a 2002/58/EK irányelvtől függetlenül – gyakorolni tiltakozási jogát olyan automatizált eljárásokkal, amelyek technikai specifikációkat használnak.

 • 5.8 Jog a visszavonásra

  Jogában áll bármikor visszavonni adatvédelmi hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségét.

 • 5.9 Automatizált döntéshozatal egyedi esetben, beleértve a profilalkotást

  Jogában áll nem lenni kizárólag automatizált adatfeldolgozáson – beleértve a profilalkotást is – alapuló döntés alanya, amely jogi hatással bírna Önre vagy hasonlóan jelentős mértékben érintené Önt. Ez nem vonatkozik abban az esetben, ha a döntés

 • a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, Ön és a felelős fél között;
 • az Unió vagy tagállamok jogszabályai által engedélyezett, amelyekre a felelős alá van vetve, és ezek a jogszabályok megfelelő intézkedéseket tartalmaznak jogai és szabadságai, valamint jogos érdekei védelme érdekében;
 • az Ön kifejezett hozzájárulásával történik.
 • Azonban ezek a döntések nem alapulhatnak a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges adatkategóriákra, kivéve, ha alkalmazandó a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) vagy g) pontja, és megfelelő intézkedéseket hoztak jogai és szabadságai, valamint jogos érdekei védelmében.

 • 5.10 Panaszbejelentési jog egy felügyeleti hatóságnál

 • Más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségektől függetlenül panasszal élhet egy felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön tartózkodási helye, munkahelye szerinti tagállamban vagy az állítólagos jogsértés helyén, ha úgy véli, hogy az Önt érintő személyes adatok feldolgozása megsérti a GDPR-t.

 • Ha úgy véli, hogy a személyes adatainak feldolgozása megsérti az adatvédelmi jogot, panaszt tehet egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál a GDPR 77. cikk (1) bekezdése alapján. Ez magában foglalja a felelős személyért felelős adatvédelmi felügyeleti hatóságot. Az alábbi link egy listát nyújt az adatvédelmi biztosokról és elérhetőségeikről: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html

6. Általános adatok és információk gyűjtése a weboldal meglátogatásakor

A HABA-csoport weboldala minden egyes meglátogatása során, amikor egy érintett személy vagy egy automatizált rendszer hozzáfér az oldalhoz, számos általános adatot és információt gyűjt. Ezek az általános információk a szerver naplófájlaiban kerülnek tárolásra.

Különösen a következő adatok és információk gyűjthetők:

 • A felhasználó böngészőjének típusa és használt verziója;
 • A felhasználó operációs rendszere;
 • A felhasználó internet-szolgáltatója;
 • A felhasználó IP-címe;
 • A hozzáférés dátuma és időpontja;
 • Azok a weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere a mi internetes oldalunkra jut;
 • Azok a weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere a mi weboldalunkról ér el.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az érdekeltek jogos érdekei az GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, amely lehetővé teszi a weboldal alapvető megjelenítését.

Ezenfelül különböző szolgáltatásokat vehet igénybe a weboldalon, amelyek során további személyes adatok és nem személyes adatok is feldolgozásra kerülhetnek.

Az általános adatok és információk használatakor a HABA-csoport nem von le következtetéseket az érintett személyről. Ezek az információk inkább szükségesek ahhoz, hogy

 • weboldalunk tartalmának helyes megjelenítése;
 • weboldalunk tartalmának és hirdetésének optimalizálása;
 • információs technológiai rendszereink és weboldalunk technikájának hosszú távú működőképességének biztosítása;
 • szolgáltatni a bűnüldöző hatóságok számára a bűnüldözéshez szükséges információkat kiber támadás esetén.

Az adatok szintén tárolásra kerülnek rendszerünk logfájljaiban. Ezek az adatok nem kerülnek tárolásra más személyes adatokkal együtt.

Ezeket az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat a HABA-csoport részéről statisztikai célokra értékelik ki, valamint azzal a céllal, hogy növeljék az adatvédelmet és az adatbiztonságot vállalatunkban, ezzel biztosítva a feldolgozott személyes adatok számára az optimális védelmi szintet. A szerver logfájlokban lévő anonim adatok külön tárolódnak minden olyan személyes adattól, amelyet az érintett személy megadott.

7. Cookie-k használata

A weboldal látogatása során cookie-k kerülhetnek tárolásra az Ön eszközén. A cookie-k szövegfájlok, amelyek egy internetes böngészőn keresztül egy számítógépes rendszeren kerülnek elhelyezésre és tárolásra.

Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. Ez egy cookie egyedi azonosítója, amely egy karakterláncból áll, amely lehetővé teszi az internetes oldalak és szerverek számára, hogy az adott internetes böngészőt megkülönböztessék más böngészőktől. Egy adott internetes böngésző az egyedi cookie-azonosító révén felismerhető és azonosítható.

A cookie-k használatával a HABA-csoport a weboldal felhasználói számára felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani, amelyek a cookie-k nélkül nem lennének lehetségesek. E módon gyűjtött felhasználói adatok technikai intézkedésekkel pseudonimizáltak. Ezért az adatok már nem rendelhetők hozzá a hívó felhasználóhoz. Az adatok nem kerülnek tárolásra a felhasználók egyéb személyes adataival együtt.

Weboldalunk meglátogatásakor az felhasználókat egy információs banner tájékoztatja a cookie-k elemzési célokra történő használatáról, és erre az adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozik. Ebben az összefüggésben tájékoztatást kapnak arról is, hogy hogyan lehet megakadályozni a cookie-k tárolását a böngésző beállításaiban.

Az érintett személy bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását weboldalunkon a használt internetböngésző megfelelő beállításával, ezzel tartósan ellenezve a cookie-k beállítását. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törölhetők internetböngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül. Ha az érintett személy letiltja a cookie-k beállítását az általa használt internetböngészőben, előfordulhat, hogy weboldalunk funkciói nem lesznek teljes mértékben használhatóak.

Az elektronikus kommunikációs folyamatok lebonyolításához vagy az Ön által kívánt bizonyos funkciók (pl. kosár) nyújtásához szükséges cookie-k beállítása az GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. Mint ennek a weboldalnak a üzemeltetője, jogos érdekünk fűződik a cookie-k tárolásához a technikailag hibamentes és zökkenőmentes szolgáltatásaink nyújtása érdekében. Amennyiben más cookie-k (pl. elemzési funkciókhoz) kerülnek beállításra, azok ebben az adatvédelmi nyilatkozatban külön kezelésre kerülnek.

Az alkalmazott cookie-kra vonatkozó általános információkat a következő szakasz tartalmazza.

Google Analytics

Ez egy elemzési szolgáltatás, amely digitális ajánlataink optimalizálására használható.

Adatfeldolgozó vállalat

 • Johann Bartlechner KG
 • Kirchenstr. 8
 • D-84558 Kirchweidach
 • Tel.: +49/8623/9888-0
 • E-Mail: info@haba-beton.de

Adatfeldolgozás céljai

 • Termékek és szolgáltatások felülvizsgálata és optimalizálása
 • Felhasználói szegmensek létrehozása
 • Használat elemzése és értékelése
 • Felhasználók elemzése és értékelése
 • Felhasználók támogatása
 • Szükségletek elemzése

Használt technológiák

 • Cookies

Gyűjtött adatok

 • Helyadatok
 • Kapcsolati adatok
 • Használati adatok

Jogi alap

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
 • TTDSG § 25 (1)

Adatfeldolgozás helye

 • EU/EWG; Egyesült Királyság (az EU Bizottság által biztonságos harmadik országnak minősítve); USA és egyéb harmadik országok (az EU Bizottság standard adatvédelmi záradékai alapján, GDPR 46. cikk (2) bekezdés c) pontja vagy esetlegesen megfelelőségi határozatok alapján (GDPR 45. cikk)), hozzájárulás a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

Megőrzési idő

 • A megőrzési idő legfeljebb két év.

Adatok címzettje

 • Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország

Az adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei

Google Ads

Ez egy olyan szolgáltatás, amely célzottan jeleníti meg vagy méri a hirdetési kampányok sikerességét.

Adatfeldolgozó vállalat

 • Johann Bartlechner KG
 • Kirchenstr. 8
 • D-84558 Kirchweidach
 • Tel.: +49/8623/9888-0
 • E-Mail: info@haba-beton.de

Adatfeldolgozás céljai

 • Termékek és szolgáltatások ellenőrzése és optimalizálása
 • Felhasználói szegmensek kialakítása
 • Használat elemzése és értékelése
 • Felhasználói elemzés és értékelés
 • Felhasználók támogatása
 • Szükségletek elemzése
 • Marketingakciók végrehajtása
 • Értékesítési tervezés és piacfejlesztés

Használt technológiák

 • Cookies

Gyűjtött adatok

 • Helyadatok
 • Kapcsolati adatok
 • Használati adatok

Jogi alap

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
 • TTDSG § 25 (1)

Adatfeldolgozás helye

 • EU/EWR; Egyesült Királyság (az EU Bizottság által biztonságos harmadik országnak minősítve); USA és egyéb harmadik országok (az EU Bizottság standard adatvédelmi záradékai alapján, GDPR 46. cikk (2) bekezdés c) pontja vagy esetlegesen megfelelőségi határozatok alapján (GDPR 45. cikk)), hozzájárulás a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

Megőrzési idő

 • A megőrzési idő legfeljebb két év.

Adatok címzettje

 • Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország

Az adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei

YouTube

Ez egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi további tartalmak weboldalakba való beágyazását.

Feldolgozó vállalat

 • Johann Bartlechner KG
 • Kirchenstr. 8
 • D-84558 Kirchweidach
 • Tel.: +49/8623/9888-0
 • E-Mail: info@haba-beton.de

Adatfeldolgozás céljai

 • Felhasználók támogatása
 • Marketingakciók végrehajtása
 • Stratégiai piaci pozicionálás

Használt technológiák

 • Cookies

Gyűjtött adatok

 • Kapcsolati adatok
 • Használati adatok

Jogi alap

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
 • § 25 (1) TTDSG

Adatfeldolgozás helye

 • EU/EWG; Egyesült Királyság (az EU Bizottság által biztonságos harmadik országnak minősítve); USA és egyéb harmadik országok (az EU Bizottságának standard adatvédelmi záradékai alapján, GDPR 46. cikk (2) bekezdés c) pontja vagy esetlegesen megfelelőségi határozatok alapján (GDPR 45. cikk)), hozzájárulás a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

Megőrzési idő

 • A megőrzési idő legfeljebb két év.

Adatok címzettjei

 • Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország

Az adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei

8. SSL illetve TLS titkosítás

Biztonsági okokból és az oldalunkra mint oldalüzemeltetőre küldött bizalmas tartalmak továbbításának védelme érdekében weboldalunk SSL-bzw. TLS-titkosítást használ. Ennek köszönhetően az adatok, amelyeket Ön ezen a weboldalon keresztül továbbít, nem olvashatóak harmadik fél számára. Egy titkosított kapcsolatot felismerhet a böngésző „https://” címsorában és a zár ikonban a böngésző sorában.

9. Kapcsolatfelvételi űrlap és e-mail kapcsolat

Weboldalunkon található egy kapcsolatfelvételi űrlap, amely az elektronikus kapcsolatfelvételre használható. Ha egy felhasználó él ezzel a lehetőséggel, az űrlapon megadott adatok át lesznek küldve nekünk és tárolásra kerülnek. Ezek az adatok a következők:

 • Vezetéknév és keresztnév
 • Utca, irányítószám, város és ország
 • Telefonszám és e-mail cím

Az elküldés időpontjában a következő adatok is tárolásra kerülnek:

 • A felhasználó IP-címe
 • A regisztráció dátuma és időpontja

Az adatfeldolgozáshoz az elküldési folyamat során kérjük a hozzájárulását, és hivatkozunk az adatvédelmi nyilatkozatra.

Alternatív megoldásként lehetséges a kapcsolatfelvétel a megadott e-mail címen keresztül. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben küldött személyes adatai tárolásra kerülnek.

Ebben az összefüggésben harmadik fél részére adatok átadása nem történik. Az adatok kizárólag a konverzáció feldolgozására használatosak.

 • 9.1 Az adatfeldolgozás jogalapja

 • Az adatok feldolgozásának jogalapja, amennyiben a felhasználó hozzájárulását adta, az GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Az e-mailben történő kapcsolatfelvétel során átadott adatok feldolgozásának jogalapja az GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Amennyiben az e-mail kapcsolatfelvétel egy szerződés megkötésére irányul, úgy az adatfeldolgozás további jogalapja az GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 • 9.2 Az adatfeldolgozás célja

 • Az adatbeviteli mezőből származó személyes adatok feldolgozásának egyetlen célja a kapcsolatfelvétel kezelése. E-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén az adatok feldolgozásának szükséges jogos érdeke is ez. Az elküldési folyamat során kezelt egyéb személyes adatok célja a kapcsolatfelvételi űrlap visszaélésének megelőzése és információs technológiai rendszereink biztonságának garantálása.

 • 9.3 Az adatok tárolásának időtartama

 • Az adatokat akkor töröljük, amikor már nem szükségesek azok gyűjtésének céljának eléréséhez. A kontakt űrlap beviteli mezőiből származó személyes adatok, valamint az e-mailben küldött adatok esetében ez akkor következik be, amikor a felhasználóval folytatott beszélgetés befejeződik. A beszélgetés akkor tekinthető befejezettnek, ha a körülményekből kitűnik, hogy az érintett ügyet véglegesen tisztázták.

 • Az elküldési folyamat során továbbá gyűjtött személyes adatokat legkésőbb hét napos határidővel töröljük.

 • 9.4 Ellenvetési lehetőség

 • A felhasználónak bármikor lehetősége van visszavonni személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását. Ha a felhasználó e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, bármikor ellene lehet szól a személyes adatainak tárolásának. Ilyen esetben a beszélgetés nem folytatható. A hozzájárulás visszavonásához kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. és 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül. Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel során tárolt összes személyes adat törlésre kerül.

10. Hírlevelünk feliratkozás

A HABA-csoport weboldalán a látogatóknak lehetőségük van feliratkozni vállalatunk hírlevelére. A hírlevélre történő feliratkozáskor a következő személyes adatok kerülnek átadásra a feldolgozásért felelős személynek:

 • E-mail cím

Továbbá a feliratkozás során az alábbi adatok kerülnek gyűjtésre:

 • A hívó számítógép IP-címe
 • A regisztráció dátuma és ideje
 • Az adatfeldolgozáshoz a regisztrációs folyamat során kérjük a hozzájárulását, és hivatkozunk erre az adatvédelmi nyilatkozatra. A hírlevelek küldéséhez kapcsolódó adatfeldolgozás során az adatokat nem adjuk át harmadik feleknek. Az adatok kizárólag a hírlevél küldésére használatosak.

 • A hírlevelünk küldéséhez szükségünk van az Ön e-mail címére. A megadott cím hitelesítése szükséges. Erre a célra a érintett személy által megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt küldünk a Double-Opt-In eljárás szerint. Ez a megerősítő e-mail arra szolgál, hogy ellenőrizzük, a e-mail cím tulajdonosa, mint érintett személy, engedélyezte-e a hírlevél fogadását.

 • Kiegészítő adatok nem kerülnek gyűjtésre, vagy azok megadása önkéntes. Az adatok felhasználása kizárólag a hírlevél küldésére történik.

 • 10.1. Az adatfeldolgozás jogalapja

 • A felhasználó által a hírlevélre való feliratkozás utáni adatfeldolgozás jogalapja, amennyiben a felhasználó hozzájárulását adta, az GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hírlevél küldésének jogalapja az áru vagy szolgáltatás értékesítése esetén a UWG § 7 (3) bekezdése.

 • 10.2. Az adatfeldolgozás célja

 • A felhasználó e-mail címének gyűjtése annak érdekében történik, hogy kézbesíteni lehessen a hírlevelet. Az egyéb személyes adatok gyűjtése a regisztrációs folyamat során azért szükséges, hogy megelőzzük a szolgáltatások vagy a használt e-mail cím visszaélését.

 • 10.3. Az adatok tárolásának időtartama

 • Az adatok törlésre kerülnek, amint már nem szükségesek azok gyűjtésének céljának eléréséhez. A felhasználó e-mail címe ezért addig marad tárolva, amíg a hírlevélre való feliratkozás aktív.

 • 10.4. Ellenvetési lehetőség

 • A hírlevélre való feliratkozást a érintett felhasználó bármikor megszüntetheti. E célból minden hírlevélben, valamint a honlapon is található egy megfelelő link.

11. Hírlevél nyomon követése

A HABA-csoport hírlevelei úgynevezett számláló pixeleket tartalmaznak. Egy számláló pixel egy miniatűr grafika, amely azokba az e-mailekbe van beágyazva, amelyek HTML formátumban kerülnek elküldésre, hogy lehetővé tegye a naplófájl-felvételt és a naplófájl-analízist. A beágyazott számláló pixel segítségével a HABA-csoport meg tudja állapítani, hogy egy érintett személy mikor és vajon megnyitotta-e az e-mailt, és mely linkekre kattintott az e-mailben.

A hírlevelekben található számláló pixelek által gyűjtött személyes adatokat a feldolgozásért felelős személy tárolja és értékeli annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél küldést, és a jövőbeli hírlevelek tartalmát még jobban igazítsa az érintett személy érdeklődési köréhez. Ezeket a személyes adatokat nem adják át harmadik feleknek. Az érintett személyek bármikor jogosultak visszavonni a külön, a kettős beleegyezési eljáráson keresztül megadott hozzájárulási nyilatkozatukat. A visszavonást követően ezek a személyes adatok törlésre kerülnek a feldolgozásért felelős személy által. A hírlevélről való leiratkozást a HABA-csoport automatikusan visszavonásként értelmezi.

12. Adatvédelem a pályázatok és a pályázati eljárás során

 • 12.1. Az adatfeldolgozás körülete

 • A jelölt kiválasztási folyamat során az alábbi személyes adatkategóriákat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

 • Kontaktadatok (keresztnév, vezetéknév, irányítószám + hely, e-mail cím, telefonszám, stb.)
 • A jelentkezési űrlapon szereplő adatok (fizetési igény, motiváció, stb.)
 • Jelentkezési dokumentumok (önéletrajz, motivációs levél, képesítések, stb.)
 • Megadott referenciák
 • 12.2. Az adatfeldolgozás módja és célja

 • Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra dolgozzuk fel:

 • Munkaviszony létesítésének előkészítése és megkötése
 • Kapcsolatfelvétel, amennyiben Ön alternatív állásra is szóba jöhet
 • Kapcsolatfelvétel kezdeményezett jelentkezés esetén
 • Ezenkívül feldolgozhatjuk az Ön által nyilvánosan hozzáférhetővé tett, szakmai információkat, mint például egy szakmai közösségi média hálózaton található profil.

 • 12.3. Az adatfeldolgozás jogalapjai

 • A személyes adatait az európai adatvédelmi alaprendelet (EU-Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) és a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) rendelkezéseinek megfelelően dolgozzuk fel, amennyiben ez szükséges az Önnel való munkaviszony létesítésének döntéséhez. Ebben az esetben a jogalap az Art. 88 GDPR i. V. m. § 26 új BDSG, valamint szükség esetén az Art. 6 Abs. 1 lit. b GDPR a szerződéses kapcsolatok előkészítéséhez vagy végrehajtásához.

 • Továbbá feldolgozhatjuk a személyes adatait, amennyiben ez szükséges jogi kötelezettségek teljesítéséhez (Art. 6 Abs. 1 lit. c GDPR) vagy az ellenünk érvényesített jogi igények védekezéséhez. Ebben az esetben a jogalap az Art. 6 Abs. 1 lit. f GDPR. Az indokolt érdek például egy eljárás bizonyítási kötelezettsége lehet az Általános Egyenlő Bánásmód Törvény (AGG) alapján. Amennyiben kifejezett hozzájárulást ad a személyes adatok bizonyos célokra történő feldolgozásához, a feldolgozás jogszerűsége az Ön hozzájárulásán alapul az Art. 6 Abs. 1 lit. a GDPR szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a jövőre nézve.

 • Amennyiben munkaviszony jön létre Ön és mi között, az Art. 88 GDPR i. V. m. § 26 új BDSG szerint feldolgozhatjuk az Öntől már kapott személyes adatokat a munkaviszony céljaira, amennyiben ez szükséges a munkaviszony létesítéséhez, megszüntetéséhez vagy ha a törvény, kollektív szerződés, üzem- vagy szolgálati megállapodás eredményeképpen keletkezett jogok és kötelezettségek gyakorlásához vagy teljesítéséhez szükséges a munkavállalók érdekképviseletének.

 • 12.4. Az adatok forrásai

 • Személyes adatokat dolgozunk fel, amelyeket Öntől kapunk a kapcsolatfelvétel során, akár postán, e-mailben, akár az Ön által a webformuláron keresztül küldött információk révén.

 • 12.5. Az adatok címzettjei

 • Személyes adatait cégünkön belül kizárólag azoknak a területeknek és személyeknek adjuk tovább, akiknek ezek az adatok szükségesek a szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítéséhez, illetve jogos érdekeink érvényesítéséhez.

 • Személyes adatait továbbíthatjuk a velünk kapcsolt vállalatoknak, amennyiben ez megengedett a megállapított célok és jogalapok keretein belül.

 • Az adatok továbbítása a cégünkön kívüli címzetteknek csak abban az esetben történik, ha

 • a jogszabályok ezt lehetővé teszik,
 • a továbbítás jogi kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges, vagy
 • rendelkezünk az Ön hozzájárulásával.
 • 12.6. Adattovábbítás harmadik országba

 • Adattovábbítás harmadik országba nem történik.

 • 12.7. Az adatok tárolásának időtartama

 • Az Ön személyes adatait addig őrizzük, amíg az az Ön pályázatával kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges. Az Ön személyes adatait, illetve pályázati dokumentumait legfeljebb hat hónappal a pályázati eljárás befejezése után (pl. az elutasító döntés közlését követően) töröljük, kivéve, ha hosszabb tárolás jogilag szükséges vagy megengedett. Az Ön személyes adatait ezen túlmenően csak abban az esetben őrizzük meg, ha ez jogi követelések érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges a jogvita időtartamára.

 • Abban az esetben, ha hozzájárult személyes adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, az adatait a hozzájárulási nyilatkozata alapján tároljuk. Ha a pályázati eljárás után munkaviszony, képzési viszony vagy gyakornoki viszony jön létre, az Ön adatait, amennyiben szükséges és megengedett, továbbra is őrizzük, majd később a személyzeti aktába átvezetjük.

 • 12.8. Érintettek jogai

 • Mint pályázó, az adott esetben függően különböző adatvédelmi jogok illetik meg, melyek gyakorlásához bármikor kapcsolatba léphet velünk vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel az 1. és 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül. A pontos érintetti jogokat ebben a nyilatkozatban a 5. pont alatt tekintheti meg.

13. Személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelésért felelős személy csak annyi ideig dolgozza fel és tárolja a személyes adatokat, amennyi ideig az szükséges a tárolás céljának eléréséhez, vagy ameddig azt az Európai Irányelvek és Rendeletek adójaként vagy más törvényhozó által a kezelésért felelős személyre vonatkozóan előírt törvények vagy szabályozások előírják.

Ha a tárolás célja megszűnik vagy lejár egy az Európai Irányelvek és Rendeletek adójaként vagy egy másik illetékes törvényhozó által előírt tárolási időszak, a személyes adatokat rutinszerűen zárolják vagy törlik a jogszabályoknak megfelelően.

14. Az időtartam, amíg a személyes adatok tárolásra kerülnek

A személyes adatok tárolásának kritériuma a vonatkozó jogi megőrzési időszak. Az időszak lejártát követően az adatokat rutinszerűen töröljük, amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötés előkészítéséhez.

15. Automatizált döntéshozatal megléte

Automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

16. Adatvédelmi szabályok a Google Analytics használatához és alkalmazásához

Weboldalunk a Google Analytics webanalízis szolgáltatás funkcióit használja.

A Google Analytics "cookie"-kat használ. A cookie által generált információk a weboldalunk használatáról a Google szerverére kerülnek továbbításra és ott tárolásra.

A Google Analytics cookie-k alkalmazása az GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. Mint ennek a weboldalnak a üzemeltetője, jogos érdekünk fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, webkínálatunk és esetlegesen a hirdetés optimalizálásához.

További információk a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről itt találhatók:

https://www.google.com/analytics/terms/de.html

 • 16.1. IP-anonimizálás

 • A Google Analytics szolgáltatást IP-anonimizálási funkcióval együtt használjuk. Ez biztosítja, hogy a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség más szerződő államaiban rövidítse meg, mielőtt az Egyesült Államokba továbbítaná. Előfordulhatnak kivételes esetek, amikor a Google a teljes IP-címet egy amerikai szerverre továbbítja és ott rövidíti meg. A Google megbízásunkból használja fel ezeket az információkat, hogy értékelje weboldalunk használatát, jelentéseket készítsen a weboldal aktivitásáról, és további, a weboldalhasználattal és az internetezéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson nekünk. A Google Analytics által továbbított IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google más adataival.

 • 16.2. Adatfeldolgozási megállapodás

 • Az adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartása érdekében adatfeldolgozási szerződést kötöttünk a Google-lel.

 • 16.3. Az adatkezelés jogalapja

 • A felhasználók személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 • 16.4. Az adatkezelés célja

 • A felhasználók személyes adatainak feldolgozása lehetővé teszi számunkra a felhasználóink böngészési szokásainak elemzését. Az így nyert adatok alapján képesek vagyunk összeállítani információkat weboldalunk egyes komponenseinek használatáról.

 • Ez segít nekünk weboldalunkat és annak felhasználóbarátságát folyamatosan javítani. Ebben a célban rejlik jogos érdekünk az adatok feldolgozásában az GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Az IP-cím anonimizálásával kellően figyelembe vesszük a felhasználók személyes adatainak védelmére vonatkozó érdekeiket.

 • 16.5. Az adatok tárolásának időtartama

 • Az adatokat addig őrizzük meg, amíg azok már nem szükségesek a rögzítési céljainkhoz. Esetünkben ez 6 hónap.

 • 16.6. Ellenvetési lehetőség

 • A cookie-k a felhasználó számítógépén kerülnek tárolásra és onnan kerülnek továbbításra oldalunk felé. Így Ön, mint felhasználó, teljes mértékben irányíthatja a cookie-k használatát. Internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja vagy korlátozhatja a cookie-k átvitelét. A már tárolt cookie-k bármikor törölhetők. Ez automatizáltan is megtehető. Ha cookie-kat tilt le weboldalunkon, előfordulhat, hogy a weboldal funkcióinak nem mindenét tudja majd teljes körűen használni.

17. Bootstrap

Weboldalunkon Bootstrapet használunk. Ez annak érdekében történik, hogy az általunk kínált tartalmakat optimálisan jelenítsük meg a különböző végberendezéseken.

Emellett weboldalunkon Bootstrap ikonokat is használunk az ikonok egységes megjelenítéséhez.

A Bootstrap egy szabad frontend CSS keretrendszer. Tartalmaz HTML-en és CSS-en alapuló tervezési sablonokat tipográfiához, űrlapokhoz, gombokhoz, táblázatokhoz, rácsrendszerekhez, navigációs és egyéb felületi elemekhez, valamint további, opcionális JavaScript bővítményeket.

További információkat az átadott adatok kezeléséről az adatszolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában találhat a következő címen: https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/.

 • 17.1. Az adatkezelés jogalapja

 • Oldalunk részéről fennálló jogos érdek a Bootstrap használata. A Bootstrap-et annak érdekében használjuk, hogy online szolgáltatásainkat optimalizáljuk és biztonságosabbá tegyük. Az ehhez kapcsolódó jogalap az GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 • 17.2. Az adatkezelés célja

 • A személyes adatok kezelése annak érdekében történik, hogy az általunk kínált tartalmakat optimálisan jelenítsük meg a különböző végberendezéseken, és optimalizáljuk weboldalunk betöltési sebességét.

 • 17.3. Az adatok tárolásának időtartama

 • A feldolgozott adatok konkrét tárolási idejét mi nem tudjuk befolyásolni, azt a Bootstrap határozza meg. További információkat az adatkezelő adatvédelmi nyilatkozatában találhat az https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/ címen.

 • 17.4. Ellenvetési lehetőség

 • Az adatátvitel megakadályozására telepíthet egy JavaScript-blokkolót vagy letilthatja a JavaScript-kódok végrehajtását a böngészőjében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezáltal a weboldal nem tudja a megszokott szolgáltatást nyújtani.

18. jQuery

Weboldalunkon jQuery-t használunk.

Weboldalunk tartalmainak gyors szállítása érdekében jQuery-t használunk. Ez egy gyors, kis méretű és számos funkcióval rendelkező JavaScript-könyvtár.

 • 18.1. Az adatkezelés jogalapja

 • Amennyiben Ön beleegyezett, hogy a jQuery használható legyen, az adatkezelés jogalapja ez a beleegyezés. Az GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja képezi itt a jogalapot.

 • Oldalunk részéről fennálló jogos érdek a jQuery használata. A jQuery-t annak érdekében használjuk, hogy online szolgáltatásainkat optimalizáljuk és biztonságosabbá tegyük. Az ehhez kapcsolódó jogalap az GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Bootstrap csak akkor használható, ha Ön beleegyezést adott.

 • 18.2. Az adatkezelés célja

 • A személyes adatok kezelése annak érdekében történik, hogy az általunk kínált tartalmakat optimálisan jelenítsük meg a különböző végberendezéseken, és optimalizáljuk weboldalunk betöltési sebességét.

 • 18.3. Az adatok tárolásának időtartama

 • A jQuery addig őrzi a személyes adatokat, amíg az általa nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges, illetve amíg a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

 • További információkat az adatkezelő adatvédelmi nyilatkozatában találhat az https://openjsf.org/wp-content/uploads/sites/84/2019/11/OpenJS-Foundation-Privacy-Policy-2019-11-15.pdf címen.

 • 18.4. Ellenvetési lehetőség

 • Az adatátvitel megakadályozására telepíthet egy JavaScript-blokkolót vagy letilthatja a JavaScript-kódok végrehajtását a böngészőjében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezáltal a weboldal nem tudja a megszokott szolgáltatást nyújtani.

19. OpenStreetMap és Leaflet

Weboldalunkon OpenStreetMap térképeket használunk. Ezenkívül használjuk a Leaflet API-t is, amely lehetővé teszi az OpenStreetMap weboldalunkba való beágyazását.

Az OpenStreetMap egy úgynevezett nyílt forráskódú térképező eszköz. A térkép megjelenítéséhez szükségessé válhat, hogy az IP-címét továbbítsuk az OpenStreetMap szolgáltatásnak.

További információk az OpenStreetMap-ról https://www.openstreetmap.de címen találhatók. A használt Leaflet API-ról további információkat https://www.leafletjs.com címen talál.

 • 19.1. Az adatkezelés jogalapja

 • Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Az OpenStreetMap használata weboldalunk felértékelésének érdekében történik.

 • 19.2. Az adatkezelés célja

 • A Leaflet szolgáltatás esetében szerveroldalon semmilyen személyes adatot nem dolgozunk fel. A Leaflet használatának célja, hogy az általunk kínált tartalmakat optimálisan jelenítsük meg a különböző végberendezéseken, és optimalizáljuk weboldalunk betöltési sebességét.

 • 19.3. Az adatok tárolásának időtartama

 • A Leaflet szolgáltatás esetében szerveroldalon semmilyen személyes adatot nem dolgozunk fel.

 • 19.4. Ellenvetési lehetőség

 • Az adatátvitel megakadályozására telepíthet egy JavaScript-blokkolót vagy letilthatja a JavaScript-kódok végrehajtását a böngészőjében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezáltal a weboldal nem tudja a megszokott szolgáltatást nyújtani.

20. popper.js

Weboldalainkon a popper.js JavaScript-könyvtárat használjuk.

 • 20.1. Az adatkezelés jogalapja

 • Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

 • 20.2. Az adatkezelés célja

 • A popper.js szolgáltatás esetében szerveroldalon semmilyen személyes adatot nem dolgozunk fel. A popper.js használatának célja, hogy az általunk kínált tartalmakat optimálisan jelenítsük meg a különböző végberendezéseken, és optimalizáljuk weboldalunk betöltési sebességét.

 • 20.3. Az adatok tárolásának időtartama

 • A popper.js szolgáltatás esetében szerveroldalon semmilyen személyes adatot nem dolgozunk fel.

 • 20.4. Ellenvetési lehetőség

 • Az adatátvitel megakadályozására telepíthet egy JavaScript-blokkolót vagy letilthatja a JavaScript-kódok végrehajtását a böngészőjében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezáltal a weboldal nem tudja a megszokott szolgáltatást nyújtani.

21. Cookie-hozzájárulás

Weboldalunkon a Cookie-hozzájárulás funkciót használjuk, amely megkönnyíti számunkra és Önnek a használt szkriptekkel és cookie-kkal való helyes és biztonságos bánásmódot. Ez a JavaScript plugin automatikusan létrehoz egy cookie popup ablakot, szkenneli és ellenőrzi az összes szkriptet és cookie-t, biztosítja a szükséges adatvédelmi cookie-hozzájárulást Önnek, és segít átlátnia az összes cookie-t. Ön, mint a weboldal látogatója, ezután maga dönt arról, hogy melyik szkripteket és cookie-kat engedélyezi. Így biztosított, hogy csak abban az esetben kerüljenek cookie-k az adott felhasználói eszközre, ha ehhez hozzájárulást adott.

A hozzájárulás nyilatkozatát tároljuk, így nem kell minden egyes új látogatásakor megkérdeznünk Öntől, és szükség esetén bizonyíthatjuk a hozzájárulását is, ha törvényben előírt.

 • 21.1. Az adatkezelés jogalapja

 • Ha beleegyezik a cookie-k használatába, ezen cookie-kon keresztül személyes adatokat dolgozunk fel és tárolunk Önről. Amennyiben a beleegyezésén alapulóan (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) használhatjuk a cookie-kat, ez a beleegyezés egyben a cookie-k használatának, illetve az Ön adatainak kezelésének jogalapját is képezi. Ezek az adatkezelések a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekünknek megfelelően történnek, mely a cookie-k használatára vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, felhasználó-specifikus és felhasználóbarát hozzájárulás-kezelés, valamint weboldalunk jogszabályoknak megfelelő kialakításának érdekében történik.

 • 21.2. Az adatkezelés célja

 • A személyes adatok kezelése annak érdekében történik, hogy beleegyezését bizonyos cookie-k használatához megszerezzük és azt kezeljük.

 • 21.3. Az adatok tárolásának időtartama

 • Általában csak annyi ideig dolgozunk fel személyes adatokat, amennyi ideig az szükséges szolgáltatásaink és termékeink nyújtásához. A cookie-kban tárolt adatok tárolási ideje eltérő lehet.

 • 21.4. Ellenállás lehetősége

 • Önnek bármikor joga és lehetősége van visszavonni a cookie-k használatához való hozzájárulását. Emellett megakadályozhatja az adatgyűjtést a cookie-k által, ha böngészőjében kezeli, deaktiválja vagy törli a cookie-kat.

22. Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Időről időre szükséges lehet a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmának módosítása és frissítése. Ezért fenntartjuk a jogot az adatvédelmi nyilatkozat módosítására, és az módosított adatvédelmi nyilatkozatot ezen a weboldalon tesszük közzé.

26.09.2023

HABA-Hírek No.3

01.09.2023

Új tanoncok a HABA-családban!

21.07.2023

30 éves a großsteinbergi betonüzemünk

Archívum

Johann Bartlechner GmbH & Co. KG | +43/2783/4138 | info@haba-beton.at

Impresszum

Adatvédelmi nyilatkozat